Lisatud: 12. veebruar 2009

Viimati muudetud: 31. jaanuar 2018

A A A
Prindi

Tegevuskohtade/ettevõtete/mesilate registreerimine

Lisaks põllumajandusloomadele kantakse registrisse loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad (tegevuskohad/ettevõtted), seal hulgas mesilad.

Registrisse kantakse ka andmed tunnustatud tapamajade ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtete kohta.

Loomakasvatushoonete ja - rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud aladena käsitletakse vastavalt Loomatauditõrjeseadusele kohti, kus loomade pidamise eesmärgid on järgmised: 

 1. loomsete saaduste saamine;
 2. aretus;
 3. vahendamine müügiks ja muul viisil tasu eest või tasuta üleandmiseks;
 4. loomapartiide koostamine;
 5. avalik näitamine või muu avalikkusele suunatud meelelahutuslik eesmärk;
 6. liigi säilitamine;
 7. teaduslik uurimine.

 

Loomapidamiskoha peab PRIAs arvele võtma seda kasutav loomapidaja. Kui loomapidaja kliendiandmed pole eelnevalt registrisse kantud, on vajalik enne loomapidamiskoha registreerimist kliendiandmete registreerimine. See toimub ühekordse tegevusena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kliendiandmed saab registrisse kanda uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login. Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada, ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik vanas e-PRIAs toimingutega jätkata 10 minuti pärast. Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on kliendiandmete esitamiseks järgmised võimalused: saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee; pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse; saata taotlus posti teel aadressile Tähe 4, Tartu 51010.  

Kui keegi on loomapidamiskoha juba registreerinud, siis teist korda seda registreerida ei ole vaja. Loomapidaja märgib taotlusvormile vastavalt sündmusele (märgistamine, tapmine jne) tegevuskoha numbri, kus tema loom viibib või viibis. 

Registrisse tuleb kanda loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad, kus tegeletakse: 

 • põllumajandusloomade, sealhulgas hobuslaste ja farmiulukite pidamisega;
 • põllumajandusloomade sperma kogumise ja säilitamisega;
 • põllumajanduslindude turustamise eesmärgil pidamise ja aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega;
 • erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;
 • põllumajandusloomade profülaktilise karantiini läbiviimisega;
 • kalakasvatusega eluskalade ning aretusmaterjali turustamise eesmärgil ja teistesse veekogudesse asustamise eesmärgil;
 • mesindusega;
 • karusloomade kasvatamisega turustamise eemärgil;
 • põllumajandusloomade, sh farmiulukite pidamisega alaliselt avalikuks näitamiseks, loomaliigi säilitamise või teadustöö tegemise, sh teadustöö tegemisega seotud loomade aretuse eemärgil;

 

Tegevusluba peab olema loomapidamiseks ettevõttes, kus tegeletakse: 

 • hobuste, sigade või veiste sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil;
 • põllumajanduslindude aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega turustamise eesmärgil;
 • erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;
 • põllumajandusloomade, välja arvatud ööpäevaste tibude, profülaktilise karantiini läbiviimisega;
 • ahvide pidamise või aretamisega ärilisel või mitteärilisel eemärgil nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks, sealhulgas ahvide aretamiseks selliste uuringute tarvis. 

 

Tegevuskoha saab registreerida e-PRIA portaalis (vanas e-PRIAs) https://epria.pria.ee/epria/ (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Hoone või ala registreerimise taotlus).

Oma tegevuskohtade andmeid registris on võimalik vaadata vanas e-PRIAs (Teenused - Loomade register – Andmete vaatamine - Ehitiste andmete vaatamine). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul. Andmeid on võimalik muuta ja sulgeda ka e-PRIA kaudu.

Kellel on soov esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, siis saab seda teha vormigaTaotlus tegevuskoha registreerimiseks

Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ning e-posti aadress loomade.register@pria.ee.

Vormile tuleb märkida tegevuskoha geograafilised koordinaadid. Igale registrisse kantud tegevuskohale omistatakse PRIA poolt registreerimisnumber, mis koosneb ISO-koodi tähisest EE ja kuni 5-kohalisest numbrist.

 

Loomaliikide - tootmissuundade sobivustabel

Laudakompleksid ja lähestikku asuvad laudad või alad võib registreerida ühe tegevuskohana. Sel juhul saab kompleks ühe registreerimisnumbri. Lähestikku asuvate lautade registreerimiseks ühe kohana (ühe registreerimisnumbriga) on Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) andnud teada mõningad põhimõtted, millest tuleks sel puhul lähtuda: kui ühtsel territooriumil on mitu lähestikku paiknevat lauta, milles olevaid loomi on võimalik käsitleda ühe karjana, siis võib seda registreerida kui ühte loomade pidamiseks piiritletud ala - ala saab ühe registreerimisnumbri ja sel juhul ei pea registreerima liikumisi erinevate lautade vahel. Samas peavad laudad olema eraldi taotlustega arvele võetud. Kohtade  registreerimiseks loomade pidamiseks piiritletud alana peab loomapidajal olema VTA kirjalik nõusolek. Loomapidaja peab arvestama, et kõik võimalikud piirangud laienevad kõigile piiratud alal olevatele, ehk ühe registreerimisnumbri alla kuuluvatele loomadele. Samas ei ole kohustust lautade alana registreerimiseks, kõik kohad võib registreerida ka eraldi. Veiste, lammaste, kitsede ja sigade liikumine erinevate lautade või alade vahel tuleb põllumajandusloomade registris registreerida.

 

Mesilate registreerimine ja mesilasperede arvu teatamine

PRIA põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda kohad, kus tegeletakse mesindusega, seda nii oma tarbeks kui turustamise eesmärgil.
Kõigi mesilate registreerimise kohustus on tingitud Eesti Mesinike Liidu vajadusest luua täielik mesilate andmekogu eesmärgiga kaitsta mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest ning Veterinaar- ja Toiduameti vajadus tõhustada järelevalvet mesilastaudide tõrje ja toodangu osas.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest. Teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avaliku veebikaardi https://kls.pria.ee/kaart/ kaudu.  Teavet mesilate asukohast saavad maakondlikud järelevalveametnikud ja põllupidajad, kes tahavad kasutada oma põldudel taimekaitsevahendeid ning kellel on kohustus tööde teostamisest kaks päeva ette hoiatada oma põllust kahe kilomeetri raadiuses tegutsevaid mesilaste pidajaid.
Mesilate asukohainfo on vajalik järelevalvetegevuse koordineerimisel mesilastaudide (ameerika haudmemädanik, väike tarumardikas, nosematoos jm) levimise puhul. VTA järelevalveametnikud kontrollivad regulaarselt mesindusega turustamise eesmärgil tegutsevaid mesilaid. Oma tarbeks mesilasperede pidajaid kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut vastavas piirkonnas.

Kui mesiniku kliendiandmed pole eelnevalt registrisse kantud, on vajalik enne mesila registreerimist kliendiandmete registreerimine. See toimub ühekordse tegevusena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kliendiandmed saab registrisse kanda uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login. Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada, ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik vanas e-PRIAs toimingutega jätkata 10 minuti pärast. Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on kliendiandmete esitamiseks järgmised võimalused: saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee; pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse; saata taotlus posti teel aadressile Tähe 4, Tartu 51010.   

 

Mesilad registreeritakse samamoodi nagu teised loomapidamiskohad, kuid taotlusvormile tehakse lisaks märge mesilaste pidamise kohta ning märgitakse mesilasperede arv.

Mesila saab registreerida e-PRIA portaalis (vanas e-PRIAs) https://epria.pria.ee/epria/ (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Hoone või ala registreerimise taotlus).

Oma mesilate andmeid registris on võimalik vaadata vanas e-PRIAs (Teenused - Loomade register – Andmete vaatamine - Ehitiste andmete vaatamine). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul. Andmeid on võimalik muuta ja sulgeda ka e-PRIA kaudu.

Kellel on soov esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, siis saab seda teha vormiga Taotlus tegevuskoha registreerimiseks

Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ning e-posti aadress loomade.register@pria.ee.Mesiniku poolt mesila andmete uuendamine registreeritud mesilasperede arvu osas toimub kord aastas. Iga aasta 15. maiks tuleb teatada registrile mesilasperede arv 1. mai seisuga.

Mesilasperede arvu teatamiseks on vanas e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria/ avatud e-teenused (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Mesilasperede arvu teatamine).

Kellel on soov esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, siis saab seda teha vormiga Mesilasperede arvu teatamine

Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ning e-posti aadress loomade.register@pria.ee.

 

 

Munakanasid pidavate ettevõtete registreerimine

PRIA annab vastavalt Euroopa Liidu direktiivile nr 2002/4/EC MUNAKANASID pidavatele ettevõtetele eraldusnumbrid ning seda automaatselt kanalatele, mille maksimumvõimsus on 350 või rohkem munakana (tulenevalt direktiivist nr 1999/74/EC). Kui kanala maksimumvõimsus jääb alla 350 munakana, peab see saama eraldusnumbri vaid juhul, kui tegeletakse munade turustamisega inimtoiduks. Eraldusnumber koosneb numbrist, mis viitab direktiivis kindlaksmääratud tootmisviisile, sellele järgneb Eesti kood EE ja kanala registreerimise number. 

Tootmisviisi koodid:

1 - vabapidamine

2 - lindlas pidamine

3 - puuris pidamine

0 - mahepõllumajanduslik tootmine

 

 

Ettevõtte registreerimine

Kui ettevõtja kliendiandmed pole eelnevalt registrisse kantud, on vajalik enne ettevõtte registreerimist kliendiandmete registreerimine. See toimub ühekordse tegevusena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kliendiandmed saab registrisse kanda uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login. Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada, ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik vanas e-PRIAs toimingutega jätkata 10 minuti pärast. Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on kliendiandmete esitamiseks järgmised võimalused: saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee; pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse; saata taotlus posti teel aadressile Tähe 4, Tartu 51010.  

 

Ettevõtte andmed kandke registrisse vanas e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria/ – teenus „Ettevõtte registreerimise taotlus“.
e-PRIA portaali kasutusvõimaluse puudumisel esitage taotlus ettevõtte registreerimiseks PRIA maakondlikus teenindusbüroos, kus määratakse tegevuskoha geograafilised koordinaadid. Taotlusvormi leiate siit: Taotlusvormid

Igale registrisse kantud ettevõttele omistatakse PRIA poolt registreerimisnumber, mis koosneb ISO-koodi tähisest EE ja kuni 5-kohalisest numbrist.

Kui ettevõtja ja ettevõtte andmed on PRIA põllumajandusloomade registrisse kantud, saab Veterinaar- ja Toiduamet anda ettevõttele tunnustamisnumbri.

Ettevõtte andmete muutumisest teatage 7 tööpäeva jooksul.

 


Uudised

2017. aastal oli Eesti piimasektori ekspordikäive 176 miljonit eurot, mida on võrreldes eelneva aastaga ligi 34% enam, selgub Maaeluministeeriumis koostatud 2017. aasta piimasektori kaubavahetuse ülevaatest.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike