Lisatud: 12. veebruar 2009

Viimati muudetud: 29. oktoober 2019

A A A
Prindi

Tegevuskohtade/ettevõtete/mesilate registreerimine

Lisaks põllumajandusloomadele kantakse registrisse loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad (tegevuskohad/ettevõtted), seal hulgas mesilad.

Registrisse kantakse ka andmed tapamajade, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtete, aretusühingute, loomavedajate ning katseloomadega tegelejate kohta.


Loomakasvatushoonete ja - rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud aladena käsitletakse vastavalt Loomatauditõrjeseadusele kohti, kus loomade pidamise eesmärgid on järgmised: 

 1. loomsete saaduste saamine;
 2. aretus;
 3. vahendamine müügiks ja muul viisil tasu eest või tasuta üleandmiseks;
 4. loomapartiide koostamine;
 5. avalik näitamine või muu avalikkusele suunatud meelelahutuslik eesmärk;
 6. liigi säilitamine;
 7. teaduslik uurimine.

 

Loomapidamiskoha peab PRIAs arvele võtma seda kasutav loomapidaja. Kui loomapidaja kliendiandmed pole eelnevalt registrisse kantud, on vajalik enne loomapidamiskoha registreerimist kliendiandmete registreerimine. See toimub ühekordse tegevusena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kliendiandmed saab registrisse kanda uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login. Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada, ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik vanas e-PRIAs toimingutega jätkata 2 minuti pärast. Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on kliendiandmete esitamiseks järgmised võimalused: saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee; pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse; saata taotlus posti teel aadressile Tähe 4, Tartu 51010.  

 

Iga ettevõtja või füüsiline isik peab enda ettevõtte/tegevuskoha andmed ise registrisse kandma. Asjaolu, et tegemist on sama ehitisega, ei takista igal seal tegutseval isikul endal registrisse kantava tegevusega tegelemisest teavitamast ja ettevõtte/tegevuskohta andmeid registrisse kandmast ning vajadusel tegevusluba taotleda.

 

Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad (ettevõtted/tegevuskohad), kus tegeletakse: 

 • põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega;
 • põllumajandusloomade sperma kogumise ja säilitamisega;
 • põllumajanduslindude turustamise eesmärgil pidamise ja aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega;
 • erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;
 • põllumajandusloomade profülaktilise karantiini läbiviimisega;
 • veeloomade kasvatamisega kasvanduses või molluskikasvatusalal ja kasutatakse tehnoloogiat, mis on välja töötatud nimetatud veeloomade toodangu suurendamiseks üle keskkonna loomuliku tootmisvõimsuse (lühidalt: vesiviljelusega), välja arvatud ettevõttes, kus peetakse veeloomi dekoratiivsel eesmärgil ning kus puudub vahetu kontakt loodusliku veekoguga või mis on varustatud heitveekäitlussüsteemiga, mis tõkestab haigusetekitaja leviku looduslikku veekogusse;
 • mesindusega;
 • karusloomade kasvatamisega turustamise eemärgil;
 • põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega alaliselt avalikuks näitamiseks, loomaliigi säilitamise või teadustöö tegemisega, sealhulgas teadustöö tegemisega seotud loomade aretuse eesmärgil.

 

Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda tegevusloa kohustusega ettevõtted ja nende tegevusloa andmed, kus tegeletakse: 

 • embrüokogumisrühmade vahendamisega;
 • põllumajandusloomade vahendamisega;
 • tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmisega;
 • loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemisega;
 • mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse vabatsoonis või tollilaos ladustamisega;
 • hobuste, sigade või veiste sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil;
 • põllumajanduslindude aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega turustamise eesmärgil;
 • erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;
 • põllumajandusloomade, välja arvatud ööpäevaste tibude, profülaktilise karantiini läbiviimisega;
 • ahvide pidamise või aretamisega ärilisel või mitteärilisel eesmärgil nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks, sealhulgas ahvide aretamiseks selliste uuringute tarvis;
 • veeloomade (s.o. ülemklassi Agnatha ning klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes, hõimkonda Mollusca või alamhõimkonda Crustacea kuuluvad loomad) pidamisega turuleviimise eesmärgil, välja arvatud ettevõttes, kus:
  • veelooma peetakse püügitiigis ja mis taasasustatakse registreeritud ehitisest pärit veeloomadega;
  • peetav veeloom viiakse turule üksnes toiduks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 3c kohaselt;
 • põllumajandusloomade, sh farmiulukite pidamisega alaliselt avalikuks näitamiseks, loomaliigi säilitamise või teadustöö tegemise, sh teadustöö tegemisega seotud loomade aretusega;
 • loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas, kes on kaubasaadetisega kaasas oleval sertifikaadil või muul dokumendil;
 • loomade vedamise ja loomade pikaajalise vedamisega;
 • katseloomadega varustamisega, kasvatamisega ja kasutamisega;
 • tõuraamatu või aretusregistri pidamisega;
 • põllumajanduslooma jõudluskontrolli läbiviimise või tema geneetilise väärtuse hindamisega;
 • ohustatud tõu säilitamisega.

 

Videojuhendi ettevõtte ja tegevuskoha registrisse kandmiseks ning tegevusloa taotluse esitamiseks (loomade vedamise tegeleva ettevõtja näitel) leiate lingilt - https://youtu.be/0_ynoCIkSXQ

 

Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda ettevõtte tegevusloa andmed (kui on väljastatud tegevusluba Loomatauditõrje seaduse §191 lg 4 alusel), kus tegeletakse: 

 • loomapidamisega ettevõttes, kus peetakse muid loomi kui Loomatauditõrje seaduse paragrahvi lõike 2 punktis 5 nimetatud ahvid, EÜ nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72) artikli 2 lõike 1 punktis b toodud tähenduses.

 

 

Tegevuskoha saab registreerida e-PRIA portaalis (vanas e-PRIAs) https://epria.pria.ee/epria/ (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Hoone, ala või mesila registreerimine).

Oma tegevuskohtade andmeid registris on võimalik vaadata vanas e-PRIAs (Teenused - Loomade register – Andmete vaatamine - Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul. Andmeid on võimalik muuta ja sulgeda e-PRIA kaudu.

Kellel on soov esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, siis saab seda teha vormiga Taotlus tegevuskoha registreerimiseks

Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ning e-posti aadress loomade.register@pria.ee.

Vormile tuleb märkida tegevuskoha geograafilised koordinaadid. Igale registrisse kantud tegevuskohale omistatakse PRIA poolt registreerimisnumber, mis koosneb ISO-koodi tähisest EE ja kuni 5-kohalisest numbrist.

 

Loomaliikide - tootmissuundade sobivustabel

Laudakompleksid ja lähestikku asuvad laudad või alad võib registreerida ühe tegevuskohana. Sel juhul saab kompleks ühe registreerimisnumbri. Lähestikku asuvate lautade registreerimiseks ühe kohana (ühe registreerimisnumbriga) on Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) andnud teada mõningad põhimõtted, millest tuleks sel puhul lähtuda: kui ühtsel territooriumil on mitu lähestikku paiknevat lauta, milles olevaid loomi on võimalik käsitleda ühe karjana, siis võib seda registreerida kui ühte loomade pidamiseks piiritletud ala - ala saab ühe registreerimisnumbri ja sel juhul ei pea registreerima liikumisi erinevate lautade vahel. Samas peavad laudad olema eraldi taotlustega arvele võetud. Kohtade  registreerimiseks loomade pidamiseks piiritletud alana peab loomapidajal olema VTA kirjalik nõusolek. Loomapidaja peab arvestama, et kõik võimalikud piirangud laienevad kõigile piiratud alal olevatele, ehk ühe registreerimisnumbri alla kuuluvatele loomadele. Samas ei ole kohustust lautade alana registreerimiseks, kõik kohad võib registreerida ka eraldi. Veiste, lammaste, kitsede ja sigade liikumine erinevate lautade või alade vahel tuleb põllumajandusloomade registris registreerida.

 

Mesilate registreerimine ja mesilasperede arvu teatamine

PRIA põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda kohad, kus tegeletakse mesindusega, seda nii oma tarbeks kui turustamise eesmärgil.
Kõigi mesilate registreerimise kohustus on tingitud Eesti Mesinike Liidu vajadusest luua täielik mesilate andmekogu eesmärgiga kaitsta mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest ning Veterinaar- ja Toiduameti vajadus tõhustada järelevalvet mesilastaudide tõrje ja toodangu osas.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest. Teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avaliku veebikaardi https://kls.pria.ee/kaart/ kaudu.  Teavet mesilate asukohast saavad maakondlikud järelevalveametnikud ja põllupidajad, kes tahavad kasutada oma põldudel taimekaitsevahendeid ning kellel on kohustus tööde teostamisest kaks päeva ette hoiatada oma põllust kahe kilomeetri raadiuses tegutsevaid mesilaste pidajaid.
Mesilate asukohainfo on vajalik järelevalvetegevuse koordineerimisel mesilastaudide (ameerika haudmemädanik, väike tarumardikas, nosematoos jm) levimise puhul. VTA järelevalveametnikud kontrollivad regulaarselt mesindusega turustamise eesmärgil tegutsevaid mesilaid. Oma tarbeks mesilasperede pidajaid kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut vastavas piirkonnas.

Kui mesiniku kliendiandmed pole eelnevalt registrisse kantud, on vajalik enne mesila registreerimist kliendiandmete registreerimine. See toimub ühekordse tegevusena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kliendiandmed saab registrisse kanda uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login. Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada, ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on kliendiandmete esitamiseks järgmised võimalused: saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee; pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse; saata taotlus posti teel aadressile Tähe 4, Tartu 51010.   

 

Mesilad registreeritakse samamoodi nagu teised loomapidamiskohad, kuid taotlusvormile tehakse lisaks märge mesilaste pidamise kohta ning märgitakse mesilasperede arv.Mesiniku poolt mesila andmete uuendamine registreeritud mesilasperede arvu osas toimub kaks korda aastas. Iga aasta 15. maiks tuleb teatada registrile mesilasperede arv 1. mai seisuga ning 15. novembriks 1. novembri seisuga.

Mesilasperede arvu teatamiseks on uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/login/#/login avatud e-teenus Mesilasperede arvu teatamine (Registrid -  Alusta uut taotlust - Mesilasperede arvu teatamine).

Kellel on soov esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, siis saab seda teha vormiga Mesilasperede arvu teatamine

Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ning e-posti aadress loomade.register@pria.ee.

 

 

Munakanasid pidavate ettevõtete registreerimine

PRIA annab vastavalt Euroopa Liidu direktiivile nr 2002/4/EC MUNAKANASID pidavatele ettevõtetele eraldusnumbrid ning seda automaatselt kanalatele, mille maksimumvõimsus on 350 või rohkem munakana (tulenevalt direktiivist nr 1999/74/EC). Kui kanala maksimumvõimsus jääb alla 350 munakana, peab see saama eraldusnumbri vaid juhul, kui tegeletakse munade turustamisega inimtoiduks. Eraldusnumber koosneb numbrist, mis viitab direktiivis kindlaksmääratud tootmisviisile, sellele järgneb Eesti kood EE ja kanala registreerimise number. 

Tootmisviisi koodid:

1 - vabapidamine

2 - lindlas pidamine

3 - puuris pidamine

0 - mahepõllumajanduslik tootmine

 

 

Ettevõtte registreerimine

Kui ettevõtja kliendiandmed pole eelnevalt registrisse kantud, on vajalik enne ettevõtte registreerimist kliendiandmete registreerimine. See toimub ühekordse tegevusena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Kliendiandmed saab registrisse kanda uues e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login. Kliendiandmete esitamiseks, vaatamiseks või muutmiseks  tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada, ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Lisaks uue e-PRIA iseteeninduskeskkonnale on kliendiandmete esitamiseks järgmised võimalused: saata vormikohane taotlus esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee; pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse; saata taotlus posti teel aadressile Tähe 4, Tartu 51010.  

 

Ettevõtte andmed kandke registrisse vanas e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria/ – teenus „Ettevõtte registreerimine“.
e-PRIA portaali kasutusvõimaluse puudumisel esitage taotlus ettevõtte registreerimiseks PRIA maakondlikus teenindusbüroos, kus määratakse tegevuskoha geograafilised koordinaadid. Taotlusvormi leiate siit: Taotlusvormid

Igale registrisse kantud ettevõttele omistatakse PRIA poolt registreerimisnumber, mis koosneb ISO-koodi tähisest EE ja kuni 5-kohalisest numbrist.

Kui ettevõtja ja ettevõtte andmed on PRIA põllumajandusloomade registrisse kantud, saab Veterinaar- ja Toiduamet anda ettevõttele tunnustamisnumbri.

Ettevõtte andmete muutumisest teatage 7 tööpäeva jooksul.

 


bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner